آموزش بازی 4 برگ

 بازی ۴ بزرگ بسایر مهم است و در کازینو های بزرگ سرتاسر جهان طرفدار بسیاری دارد. این بازی در سایت های شرط بندی آنلاین نیز طرفداران بخصوص خود را دارد.

آموزش بازی ۴ برگ:

در بازی ۴ برگ کلا ۲۰ امتیاز میتوات بدست آورد. هر کی که کارت گشنیز یا خاج بیشار جمع کرده باشد ۷ امتیاز میگیرد. سرباز و تک نیز هر کدام ۱ امتیاز دارند. ۲ گشنیز یا خاج ۲ امتیاز دارد. ۱۰ خشت هم ۳ امتیاز دارد. که مجموع این ها میشود ۲۰ امتیاز.

این بازی معمولا ۴ نفری انجام میشود و دو به دوبه با هم شریک هستند و دو نفری که بیشتر امتیاز کسب کنند برنده بازی هستند. این بازی با ۳ نفر و دو نفر نیز انجام میشود. برای انجام بازی ۴ برگ یک نفر به عنوان کارت پخش کن کارت ها بر میزند و از نفر بعد از خود به جهت عقربه های ساعت نفری ۴ کارت میدهد و اخرین نفر به خود میدهد. سپس ۴ برگ روی زمین میگذارد که برای تمام بازیکنان مشخص است.

سپس بازی از همان سمتی ک کارت ها پخش شد شروع میشود و نفر اول باید یک کارت از ۴ کارتی که دارد را پایین بیندازد و اگر مجموع کارت او با کارت های روی زمین ۱۱ شود میتواند آن کارت ها را بردارد. مثلا کارت های ۵، ۸، ۲، و بی بی رو زمین است اگر فرد یک کارت ۳ بیندازد با ۸ که مجموع میشود ۱۱ را برمیدارد. ولی اگر کارت ها گشنیز یا دیگر کارت های امتیاز آور نباشند بدرد بخور نیست.

کارت های شاه، بی بی و سرباز با کارت های مثل خود برداشته میشوند ولی کارت سرباز یک امتیاز ویژه دارد و وقتی یک بازیکن سرباز می اندازد میتواند تمام کارت های رو زمین بغیر از شاه و بی بی را بردارد.

 بازی تا تمام شدن ۴ کارتی که دست بازیکنان است ادامه پیدا مییکند و بعد از آن ۴ کارت دیگر به بازیکنان داده میشود و این روند تا زمانی که ۵۲ کارت تمام شود ادامه پیدا میکند.

بعد از اینکه ۵۲ کارت پخش شد کارت هایی ک روی زمین مانده است به آخرین نفری که برنده شده بود.

سپس امتیاز ها شمرده شده و برنده مشخص میشود.

سور زدن: زمانی که یکی فرد تمام کارت های رو زمین را بردارد را سور زدن میگویند که این کار ۵ امتیاز دارد. اگر کارت های روز زمین با سرباز جمع شوند سور حساب نمیشود.

اگر در ابتدای بازی در‌میان ۴ کارتی که رو زمین گذاشتیم سربازی بود آن را برداشته و کارتی دیگر میگذاریم زیرا سرباز باید در حین بازی استفاده شود.

در بازی دو نفره نیز به هیمن شکل است ولی دیگر کسی یار ندارد و باید برای خود امتیاز جمع کند.

در بازی ۳ نفره نیز هر کس باید برای هود جمع کند اما یک نکته مهم این است که در بازی ۳ نفر ممکن است دو نفر هر کدوم ۵ کارت گستیز یا خاج داشته باشد و نفر سوم کارت در این صورت اون فردی که ۳ کارت گشنیز یا خاج دارد ۷ امتیاز را کسب میکند.